MfN registermediator

Privacybeleid

 1. Dit is de privacyverklaring van Mediationpraktijk Twente, gevestigd aan de Grotestraat 35 te Rossum. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.
 2. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Mediationpraktijk Twente omgaat met persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hebben over de wijze waarop wij omgaan met deze gegevens kunt u contact opnemen via info@mediationpraktijktwente.nl of 0541364247
 3. Mediationpraktijk Twente is zorgvuldig en verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens en zal de regels die uit de AVG voortvloeien uiteraard naleven.
 4. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).
 5. Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. U geeft hiervoor toestemming middels ondertekenen van de mediation- overeenkomst/zorg- overeenkomst. Deze gegevens worden 20 jaar bewaard.
 6. Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.
 7. De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten. 1 jaar na het laatste contact zullen wij deze gegevens verwijderen, of op uw eigen verzoek.
 8. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
 9. U heeft de volgende rechten:
  a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.
 10. Bij wijzigingen omtrent deze privacyverklaring zullen wij u op de hoogte brengen middels een melding op onze website.